Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JUREK” Danuta i Piotr Żurecki Spółka Jawna z siedzibą w Jankowych, nr 74, 63-604 Baranów.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
– kontaktowania się z Panią/Panem, prowadzenia przez Przedsiębiorstwo marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym – w razie wyrażenia przez Panią/Pana w tym zakresie zgody – przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (informacje o naszych produktach i usługach), ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, kontroli i poprawiania jakości świadczonych usług, wykonywania umów, których Przedsiębiorstwo nie jest stroną, a w związku z realizacją, których Przedsiębiorstwo pozyskało Pani/Pana dane osobowe, tj. w oparciu o art. 6.1.f. RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy Przedsiębiorstwa,
– wypełnienia przez Przedsiębiorstwo obowiązku prawnego (przestrzegania przepisów ustaw), w tym dla celów rozliczeniowych, podatkowych oraz w związku z prowadzoną rachunkowością, tj. w oparciu o art. 6.1.c. RODO,
– wykonania umowy, której stroną jest Przedsiębiorstwo lub może być, lub do podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem takiej umowy, w tym świadczenia przez nas na Pani/Pana rzecz usług, prowadzenia konta w jednym z naszych serwisów, obsługę reklamacji, tj. w oparciu o art. 6.1.b. RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w wyżej wymienionych celach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji powyższych celów, w tym:

– w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z wykonaniem umowy, której jest stroną przez czas wykonywania tej umowy,

– w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, do dnia wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Po tym czasie dane będą przechowywane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo do wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych skutkującego obowiązkiem po naszej stronie zaprzestania ich przetwarzania.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy pomiędzy stronami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.